АлмасFirefox интернет хөтөч дээр нэмэлт хийж сурах зорилгоор нэг ийм зүйл хийсэн юм. Уг нь их амархан юм билээ. Бас нэлээд их шалгаж, баталгаажуулж байж зөвшөөрч оруулдаг юм байна. Өнөөдөр энэ хийсэн жижиг хөрвүүлэгчийг маань зөвшөөрсөн байна. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/241034/ хаягаар ороод суулгаад хэрэглэж болно.
Гэхдээ аль болох хүмүүст Monkey г.м ийм хуучны гарын драйвер хэрэглэхээ болихыг санал болгож, зөвлөж байгаарай.

Firefox нэмэлт хийх талаар асуух, бас энэ нэмэлтийг сайжруулах сонирхолтой Javascript мэдлэгтэй хүмүүс нэрэлхэлгүй холбогдоорой ;-)

Холбогдох хэрэгслүүд:

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
Зочин хэзээ бичсэн: 2020-02-12 18:07 | |
êîïèðîâàòü ïàò÷ â ïàïêó ñ óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììîé.
2. Çàïóñòèòü ïàò÷ îò èìåíè àäìèíèñòðàòîðà.
Зочин хэзээ бичсэн: 2019-03-28 22:01 | |
Ñêîïèðîâàòü ïàò÷ â ïàïêó ñ óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììîé.
2. Çàïóñòèòü ïàò÷ îò èìåíè àäìèíèñòðàòîðà.
Зочин хэзээ бичсэн: 2019-03-23 09:00 | |
Ìîíãîëûí óëàìæëàëò àíàãààõ óõààíû òҮҮõ
Зочин хэзээ бичсэн: 2015-11-23 18:43 | |
Áàãø ãýæ õýí áý ?
- Áàãø áèå õ¿íèé õóâüä òºëºâøñºí,ººðèé㺺 àâ÷ ÿâàõ àðãà,óõààí ñóóñàí
- Ñóðàõ àðãà áàðèëûã ýçýìøñýí
- Øèíæëýõ óõààíóóäûí òîäîðõîé ò¿âøíèé áîëîâñðîëòîé õ¿í ãýæ òîäîðõîéëæ áîëíî.
Îëîí óëñûí ‘’Áàãøèéí õàðòè’’ õýìýýõ áàðèìò áè÷èãò ãýñýí áàéäàã. Õ¿í íàðòàä ýõèéí õýâëèéãýýñ õ¿é òàñðàí áîäãàëü õ¿í áîëæ òºðäºã áîë íèéãìèéí õàðèëöààíä îðîëöîí áèå õ¿í õî¸ð äîõü óäààãàà “òºðäºã” áºãººä ýíý íü òºðºëòèéí “ýõ ” íü áàãø þì. Èéì ÷ ó÷ðààñ áàãøèéí àæëûã “Íàðò åðòºíöºä ýãíýøã¿é ñàéõàí àëáà”ãýæ íýðò ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷ ß.À.Êîìåíñêèé òîäîðõîéëñîí áóé.
Áàãøèéí õºäºëìºð íü ºñâºð çàëóó ¿åèéõýíä ìýäëýã ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëæ, õ¿íèé ýðõýì ñàéõàí ÷àíàðûã øèíãýýæ,îäîî áà èðýýä¿éã õîëáîã÷ ó÷ðààñ ò¿¿íèé õºäºëìºð æèíõýíý á¿òýýë÷ äóð, òàòàì, ñîíèðõîëòîé, áàõàðõìààð ñàéõàí ìýðýãæèë þì. ªºðººð õýëáýë, áàãø áàéíà ãýäýã íü ºðãºí óòãààðàà õýíèéã, þóíä, ÿàæ ñóðãàõ õàðèëöààíû ç¿é òîãòîë, àãóóëãà, àðãà áàðèë, õýðýãñëèéã òºãñ ýçýìøñýí áàéõ ÿâäàë þì.Áàãøèéí òàâüñàí øààðäëàãà áóðóó áîë “áóöààæ àâàõ” ñóðàã÷ààñàà ñóðàõ, ñîíñîõ ç¿ðõ çîðèãòîé, áàñ ýâ ä¿éòýé áàéõ íü ñóðàã÷òàéãàà õàìòðàí àæèëëàõ óõààíû íýãýí ò¿ëõ¿¿ð ìºí.
Áàãø õ¿í õè÷íýýí ìýäëýãòýé,÷àäâàðòàé áàéëàà ÷ øàâü íàðòàà îéð äîòíî áàéæ, òýäíèé ç¿ðõ ñýòãýëèéã ýçýìäýæ ýñ ÷àäâàë ÿìàð ÷ õàòóó ÷àíãà øààðäëàãà, ýðñ òýñ áàéäàë, óóð óöààð ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àæèëä òóñ áîëäîãã¿éã áèäíèé ñóäàëãàà, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ òóðøëàãà, àæèãëàëòûí ¿ð ä¿í õàðóóëæ áàéíà. Èéì áàéäëààð áàãø áèäíèéã øàâü íàð ìààíü óðàí òîä ,áàñ óõààëãààð çóðàãëàäàã áèëýý. Áàãøèéí íýð õ¿íä íü ò¿¿íèé àæëûí õàðèóöëàãàòàé øóóä õîëáîîòîé. Áàãøèéí íýð õ¿íäèéí ÷óõàë õýñýã íü ò¿¿íèé ìýðýãæëèéí õè÷ýýëèéí ã¿í ã¿íçãèé ìýäëýãèéí çýðýãöýýãýýð õè÷ýýëèéã ñóðàã÷äàä õÿëáàð äºõºì, ñîíèðõîëòîé çààæ îéëãóóëàõ õ¿ì¿¿æëèéí àðãà õýìæýýí¿¿äèéã ¿ð ä¿íòýé çîõèîí áàéãóóëàõ ÷àäâàð çýðýã ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óð ÷àäâàðààð òîäîðõîéëîãääîã. Áàãø õ¿í ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àæëûíõàà ºâºðìºö øèíæýýðýý çîõèîí áàéãóóëàã÷ áàéõ ¸ñòîé. Èéìä àëèâàà ç¿éëä èäýâõè ç¿òãýëòýé õàíääàã, çîõèîí áàéãóóëàõ àâúÿàñòàé , ñýòãýë ñàíààíû õóâüä áàéíãà ºíäºð, ººðèéíõºº õ¿÷ áîëîëöîîíä á¿ðýí èòãýëòýé àæèëëàäàã áàéõ øààðäëàãàòàé.
Áàãøëàõ ãýäýã íü õ¿ì¿¿ñ ÿàæ õºãæèæ, òºëºâøèõ òóõàé õîëèñòèê ¿éë àæèëëàãàà ãýæ õýëæ áîëíî. Áàãøëàõ ¿éë àæèëëàãààíû òàëààðõ øèíý ¿çýë áîäîë íü áàãø þó õèéõ,öààøèä øèíýýð þó íýýõ çýðãèéã ãàðãàæ òàâüæ áàéäàã. Òóðøëàãààðàà äàìæóóëàí îð÷íûã õÿëáàðøóóëæ ,öººí òîîíû ÷óõàë äààëãàâàðò àíõààð÷, îëîí òºðëèéí ìýäýýëëèéã íýãòãýæ ÷àääàã áàãø ë öààøàà õºãæäºã. Áàãø íü èðýýä¿éí òóõàé ýåðýã òºñººëºëòýé áàéõ íü ìàø èõ ýð÷ õ¿÷èéã ºãäºã áèëýý.Áàãøèéí ÷àäâàð
Áàãøèéí ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óð ÷àäâàðò
• Áàãøèéí ÷èã õàíäëàãà
• Áàãø õ¿íèé íàíäèí ÷àíàðóóä
• Áàãø ìýðãýæëèéí ìýäëýã
• Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àâüÿàñ
• Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ýâ ä¿é
• Õ¿¿õäýä õàéðòàé, õ¿íëýã çàð÷èì÷, øóäðàãà ¿çýë ñàíààíû èòãýë ¿íýìøèë
• Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí, ñýòãýë ç¿éí ìýäëýã, çààõ àðãà, ìýðãýæëèéí ìýäëýã
• Ìýäýýëýõ ÷àäâàð, õàðèëöààíû ÷àäâàð, çîõèîí áàéãóóëàõ ÷àäâàð, òºëºâëºõ, áàðèìæààëàõ, òºñººëºõ, æ¿æèãëýõ, ñóäëàõ ãýõ ìýò ÷àäâàðóóä îðíî.
Áàãø õ¿í àæèëäàà ¿íýí ñýòãýëýýñýý ñîíèðõîëòîé , õ¿¿õäýä ýðäýì ìýäëýã îëãîõ, òýäíèéã ñàéí ñàéõàí ñàíàà áîäîëòîé, ¿íýí ÷ øóäðàãà õ¿í áîëãîí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ¿éëñýä îëñîí îëîëò àìæèëòäàà áàÿñäàã áàéìààæ íü ñàÿ ñàíàà ñýòãýë íü õàíàäàã áàãø ë á¿òýýë÷ýýð àæèëëàæ, áàãøëàõ óð ÷àäâàðûã ýçýìøèæ ÷àäíà.

Áàãøèéí õºãæèë
Áàãø õ¿í áóñäûã ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýýä çîãñîõã¿é ººðºº áàéíãà ñóð÷, ñóðãàí õ¿ì¿¿ëýõ óð ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ õýðýãòýé.
Áàãø ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ ãýäýã íü ìýäëýã ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëõýýñ ýõëýõ áà ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àðãà áàðèëàà øèíý÷ëýõ, ñýòãýëãýýãýý íýã çàãâàðò îðîõîîñ çàéëñõèéõ õºãæ¿¿ëæ áàéõ çýðýã áàãòàíà. Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ñýòãýëãýý íü áàãø ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ õºäºëìºðòºº õàíäàõ õàíäëàãà, æèøýý íü ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ àæèëäàà äóð ñîíèðõîëòîé õàíäàõ, ¿íýí÷ áàéõ, ººðèéí ãýñýí ¿çýë áîäîë çàð÷èìòàé áàéõ, õóðäàí, óÿí õàòàí, ÷ºëººòýé, á¿òýýë÷ýýð ñýòãýõ àðãà áàðèëóóäûã ýçýìøèõ ÿâäàë þì. Ýíä áàãøèéí öàã ¿åý ìýäðýõ ìýäðýìæ, àæèëäàà ø¿¿ìæëýëòýé õàíäàõ íü èõ ÷óõàë íºëººòýé áàéäàã.
Áàãøèéí õóâüä òà õè÷íýýí èõ ìýäëýã áîëîâñðîë ñàéòàé áàéëàà ÷ ñóðàã÷äàà óäèðäàí õÿíàæ ÷àäàõã¿é áîë àíãè òàíõèìä äîðâèòîé ñóðãàëò ÿâàãäàõã¿é áîëíî. Àíãèéí ìåíåæìåíò íü ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãààíû ñàëøã¿é íýãýí õýñýã áºãººä ñóðàã÷äûã çîõèîí áàéãóóëàõ ÷àäâàðûã áàãø õ¿í ýçýìøèõ áîëîìæòîé, ýçýìøèõ ÷ ¸ñòîé.
Áàãø õ¿íèé ñóðàã÷äàäàà íºëººëºõ ÷àäâàð, ¿ëãýð æèøýýã ÿìàð ÷ õóóëü ä¿ðýì, ñóðãóóëèéí çîõèîí áàéãóóëàëòààð ñîëüæ áîëäîãã¿é ó÷ðààñ Ìîíãîë÷óóä
Çóëûí ãýðýë òîñíîîñ
Øàâèéí ýðäýì áàãøààñ
Ãýæ îíîâ÷òîé õýëñýí áàéäàã. Ñóðãàëò íü ñóðàëöàõ, ñóðãàõ õî¸ð òàëûí ¿éë àæèëëàãàà áîëîâ÷ ñóðàõ ¿éë àæèëëàãààíä ñóðàã÷äûã òàòàí îðîëöóóëæ, òýäíèéã èäýâõæ¿¿ëýõ,ñóðãàëòûã ¿ð ä¿íòýé ÿâóóëàõ íü áàãøèéí ìýäëýã, áîëîâñðîë, çààõ àðãà, óð ÷àäâàðààñ èõýýõýí øàëòãààëäàã áèëýý.
1. ßàãààä áàãøèéí õºãæèë çàéëøã¿é õýðýãòýé âý?
2. Áàãøèéã õºãæ¿¿ëõèéí òóëä þóã, ÿàæ øèíý÷ëýõ âý?
Áàãø àæëûí áàéðàíäàà òàñðàëòã¿é õºãæèõ íü:
• Ñóðãàëòàíä ñóóõ
• Íîì, ãàðûí àâëàãà, çºâëºìæ óíøèõ, ñóäëàõ
• Ìýðãýæèë, àðãàç¿é, óð ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí ñóäàëãàà òóðøèëò õèéõ
• Ñóðãàëòûí õºòºëáºð, øèíý àðãàç¿é, òåõíîëîãè áîëîâñðóóëàõ
• Áóñäûí òóðøëàãà, øèëäýã òåõíîëîãèéã ñóäëàõ, ýçýìøèõ, àâ÷ àøèãëàõ
• Óðàëäààí òýìöýýí, óíøëàãà, îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàëä îðîëöîõ
• Èëòãýë òàâüæ õýëýëö¿¿ëýõ
Õºãæèë ãýäýã ¿ãèéã Ìîíãîë õýëíèé òàéëáàð òîëü-ä õºãæèõ ¿éëèéí íýð , äàâøèë äýâøèë õýìýýõ ¿ã ãýæ òîäîðõîéëæýý.Àëèâàà óëñ îðíû áîëîâñðîëûí õºãæèë íü áàãøèéí õºãæèë äýýð òóëãóóðëàäàã .Áîëîâñðîëûí ººð÷ëºëò õºãæèë áàãøèéí õºãæ뺺ñ ,áàãøèéí õºãæèë áîëîâñðîëûí õºãæ뺺ñ õàðèëöàí óðãàí ãàð÷ áàéäàã äèàëåêòèê ç¿é òîãòîëòîé áèëýý.èéìä õóâü áàãøèéã õºãæ¿¿ëýõ íü ñóðãóóëü áîëîí ñóðàëöàã÷äûã õºãæëèéã äýìæèíý ãýñýí ¿ã þì .áàãøèéí õºãæèë ãýäýã íü õóâü áàãø ººðèé㺺 ººð÷ëºõ á¿õèé ë áîëîìæèéã àøèãëàí ìýðãýæèë ìýðãýøèë áîëîâñðîëîî áàéíãà äýýøë¿¿ëæ öàã ÿìàãò ºñºæ õºãæèæ áàéäàã èäýâõòýé õàíäëàãà ¿éë ÿâö þì .
Áàãøèéí õºãæëèéí ãóðàâäàõü ¿å øàòûã àâ÷ ¿çýõèéí ºìíº äàðààõ ç¿éëä àíõààðëàà õàíäóóëüÿ .Áàãøèéã õºãæëèéíõ íü õ¿ðýýãýýð :
• Õºãæèõ áîëîëöîîòîé áîëñîí áàãø
• Õºãæèæ áóé áàãø
• Õºãæñºí áàãø õýìýýí àíãèëæ áîëîõ þì
Õºãæèõ áîëîöîîòîé áîëñîí áàãø áýëòãýäýã ñóðãóóëèéã áàêàëàâðûí áîëîâñðîëûí çýðýãòýé ä¿¿ðýãñýí àíõíû æèë¿¿ääýý áàãøèëæ áàéãàà õ¿í þì.
Õºãæèæ áóé áàãø ãýäýã íü òóõàéí øèíæëýõ óõààí áîëîí ò¿¿íèé äèäàêòèêèéí îíîë àðãàç¿éã ã¿íçãèéð¿¿ëýí ñóäàëæ ìýðãýøèæ áàéãàà óð ÷àäâàðàà ñèñòåìòýé äýýøë¿¿ëýí ººðèé㺺 áîëîâñðóóëàí õºãæ¿¿ëýõ òîäîðõîé çîðèëãî ÷èãëýëòýé àæèëëàæ áóé õ¿í þì .Õºãæñºí áàãøèéí òîîíä õýíèéã îðóóëàõ íü õàðüöàíãóé àñóóäàë áºãººä ìýðãýæèë ìýäëýã óð ÷àäâàðààðàà òºãñ ìýðãýøñýí íèéãýìøèë òºëºâøèëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðñýí ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûí àðãà ñóäëàë àðãàç¿éã ñàéí ýçýìøñýí ýíý ÷èãëýëýýðýý áóñäàä îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãàä íèéöñýí îíîë àðãàç¿éí çºâºë㺺 ìýäýýëýë ºã÷ ÷àäàõ öààøèä óëàì õºãæèí ìýðãýøèõ òºâøèíä õ¿ðñýí õ¿íèéã îðóóëàí àâ÷ ¿çýæ áîëîõ þì .ªíºº ¿åä áàãøèéí õºãæèë ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ àñóóäàëûã àæèëëàñàí æèëýýð íü àíãèëàí á¿ëýãëýõèéã áîëüæ õ¿í á¿ðèéí õóâü õºãæëèéí õ¿ðýý õ¿ðñýí òºâøèí îþóíû áîëîîä àæèëëàõ ýð÷ õ¿÷ ÷àäàâõèàð íü àâ÷ ¿çýõ áîëæýý Ýíý ¿¿äíýýñ àâ÷ ¿çâýë áàãø á¿ðèéí õºãæëèéí õ¿ðýý òºâøèí õýðýãöýýíä íèéöñýí àëáàí áà àëáàí áóñ ñóðãàëò õºòºëáºð ñýäýâ÷èëñýí çîðèëòîò ñóðãàëò ÿðèëöëàãà ýðäýì øèíæèëãýýíèé óóëçàëò áàãà õóðàë çýðýã ìýäýýëýë ñîëèëöîõ àðãà òóðøëãàà õóâààëöàõ ÿíç á¿ðèéí õýëáýðèéã àøèãëàõ íü ç¿éòýé áàéíà .Èéìä íºõöºë áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ íü áîëîâñðîëûí àñóóäàë ýðõýëñýí á¿õ øàòíû áàéãóóëëàãûí ¿¿ðýã áàéõ ó÷èðòàé .
Àìüä ìýäýýëýë ñîëèëöîõ íü õ¿í õºãæèõ õàìãèéí àøèãòàé õýëáýð õýìýýí ºíºº ¿åä ¿çýõ áîëñîí .Èéìä ýíý áîëîëöîîã àëü áîëîõ îëîí õýëáýðýýð çîõèîí áàéãóóëàëòòàé îëãîæ áàéõ òàëààð õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä àíõààð÷ áàéõ íü ç¿éòýé áîëîâ óó.
Õºãæñºí áàãøèéí çàãâàðûã äàðààõ áàéäëààð òîìüåîëæ áàãø á¿ð ýíýõ¿¿ çàãâàðò õ¿ðýõèéã çîðüæ áîëîõ þì
1.Òºëºâøèë õóâèéí øèíæèéí õóâüä
• Áèå õ¿íèé åðºíõèé øèíæ òºëºâøñºí áàéõ
• ªºðòºº èòãýëòýé
• Äàÿàðøèë á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéí õàíäëàãûã ìýäýðäýã
• Õóóëáàðëàõ èððàöèîíàë áóñ òàíèí ìýäýõ ðàöèîíàëü õàíäëàãûã óõààðäàã
• Óð óõààíûã òºëºâø¿¿ëýõ ïðàãìàòèê ÷èãëýëèéã áàðèìæààëñàí
• Õ¿ì¿¿íëèãèéí áîëîí ñîöèàëü øèíæèéã ýçýìøñýí
• Õàðèëöààíû ñýòãýëç¿éã ýçýìøñýí
• Íýýëòòýé áóñäûã ñîíñîõ ÷àäâàðòàé
• Õàðèëöààíû ñýòãýëç¿é ýçýìøñýí
2.Àðãà ýâ ä¿éí õóâüä
• Åðºíõèé áà òóñãàé äèäàêòèêèéí ¿íäñèéã ìýääýã
• Ãàäààä õýëíèé áýëòãýëòýé
• Òºëºâëºõ áàðèìæààëàõ ÷àäâàðòàé
• Õàìòðàí àæèëëàõ ÷àäâàðòàé
• Õ¿í õýðõýí ñóðàëöäàã ç¿é òîãòëûã ìýääýã ñóðãàëòäàà àøèãëàäàã
• Êîìïüþòåðèéí ìýäëýã ÷àäâàð
• Áèå õ¿í õàìò îëíûã ñóäëàõ àðãàç¿éã ýçýìøñýí
• Ñóðàëöàã÷èéã ¿íýëýõ õºãæ¿¿ëýõ ÷àäâàðòàé
• Õºòºëáºð ñóðàõ áè÷ãýý áîëîâñðóóëàí õè÷ýýëäýý ìºðäºõ ÷àäâàðòàé
• Ìýäýýëýë îëæ àâàõ áîëîâñðóóëàõ ñîëèëöîõ ò¿ãýýõ ÷àäâàðòàé
• Ñóäàëãààíû àðãà ñóäëàë àðãàç¿é ýçýìøñýí
• Ãàäààä îð÷íû ººð÷ëºëòºä çîõèöîí õºðâºõ ÷àäâàðòàé
• Çîõèîí áàéãóóëàõ ÷àäâàðòàé
3.Á¿òýýë÷ õàíäëàãûí õóâüä
• Øèí÷ëýãäýõ ÷àäâàð
• Àñóóäëûã îëîí òàëààñ íü èæ á¿ðýí àâ÷ ¿çýõ ÷àäâàð
• Îëîí õóâèëáàðààð ñýòãýõ ÷àäâàð
• Øèéäâýð ãàðãàõ ÷àäâàð (õàìòûí øèéäýëä õ¿ðýõ ÷àäâàð )
• ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ ÷àäâàð
• áàéíãà ñóðàëöàõ ÷àäâàð
• Ñóðãàëò ñóäàëãààã õîñëóóëàõ ÷àäâàð
• Îð÷íû ººð÷ëºëòºä äàñàí çîõèöîõ ÷àäâàð
4.Äèäàêòèê ÷àäâàðûí õóâüä :
• Îíîëûí ìýäëýãýý ñóðãàëòàä õýðýãëýõ ÷àäâàð
• Ñóäàëãààíû àðãàç¿é ýçýìøñýí áàéõ
• Õ¿¿õäèéí ¿éë àæèëëàãààã ñóäëàí îíîøëîõ ÷àäâàð
• Á¿ëãèéí õºãæëèéí ç¿é òîãòëûã ìýäýæ õýðýãëýõ ÷àäâàð
• Ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ ÷àäâàð
• ¿çýë áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ ÷àäâàð
• Õóóëü ýðõç¿éí ìýäëýãòýé áàéõ çýðýã øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ
5.Ýäãýýðýýñ
• Á¿òýýë÷ õàíäëàãà
• Áàãøèéí ¸ñ ç¿é
• Õàðèëöààíû ñî¸ë
• Áàãøëàõ àæèëä äóð ñîíèðõîëòîé áàéõ
• Õºðâºõ ÷àäâàð
• Ñî¸ë èðãýíøèë
• Íèéãýìøèë çýðãèéã õºãæñºí áàãøèéí ¿íýò ç¿éëñ õýìýýí ¿çíý
Ýíýõ¿¿ ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé íîìä áàãø õºãæèõ áàãøèéã õºãæ¿¿ëýõ òóõàé àñóóäàëûã õºíäºæ ò¿¿íèéã îíîë àðãàç¿éí ÷èãëýëýýð íü çàíãèäàí á¿ëýãëýæ äàðààõ õî¸ð á¿ëýãò ºã¿¿ëýâ.
Áàãøèéí õºãæèë ãýäýã íü õóâü áàãø ººðèé㺺 ººð÷ëºõ á¿õèé ë áîëîìæèéã àøèãëàí ìýðãýæèë ìýðãýøèë áîëîâñðîëîî áàéíãà äýýøë¿¿ëæ öàã ÿìàãò ºñºæ õºãæèæ áàéäàã èäýâõòýé õàíäëàãà ¿éë ÿâö ìºí .
Òîãòâîðòîé õºãæëèéí áîëîâñðîë ÒÕÁ-ûí òàëààð îëîí óëñàä áàðèìòàëæ áóé çàð÷èì
1.1 Òîãòâîðòîé õºãæèë-Òîãòâîðòîé õºãæèõ¿éö áîëîâñðîë
Õ¿í òºðºëõòíèé ò¿¿õýí õºãæèëèéí ýðèí XXI çóóí íü äàÿàðøèë ìýäýýëýë ìýäëýãèéí çóóí áîëæ áàéãààãààðàà îíöëîã áîëæýý.Зочин хэзээ бичсэн: 2015-09-26 15:06 | |
oh
boldgviee
'k' (зочин) хэзээ бичсэн: 2014-09-21 18:10 | |
Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîõ òóõàé

”Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Газрын äàðãûí 2014 îíû А/77, 108 äóãààð òóøààëààð áайгууëàãäñàí Үнэлгээний хорооны 2014 îíû 05 äугааð ñàðûí 28-íы ºäðèéí 03 дугаар хурлын шийдвэрийг тус тус ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ нь:
1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдүүдийн танин мэдэхүйд зориулан “Монгол орны байгаль хамгааллын газрын зураг”, “Монгол орны түүх соёлын дурсгалт газруудын газрын зураг”, “Монгол орны ус зүйн сүлжээний газрын зураг”, “Монгол орны ан амьтны тархалтын газрын зураг” гэсэн 4 төрлийн газрын зургийн зохиогчийн (хэвлэлийн) эх бэлтгэх ажлыг Эм Пи Эм ХХК-аар 9 600 000 /есөн сая зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр гүйцэтг¿¿ëýõ ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîñóãàé.
2. Газрын зургийн зохиогчийн (хэвлэлийн) эх бэлтгэх 9 600 000 /есөн сая зургаан зуун мянган/ төгрөгийг газрын зургийн зардлаас гаргахыг Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс /Л.Лувсан/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Ýðõ îëãîñîí àæ àõóéí íýãæòýé ãýðýý á àéãóóëахыг Орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн алба /С.Энхтуяа/-нд, ãýðýýíèé áèåëýëòýíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Захиргаа, санхүүгийн алба /Г.Цэцэг/-нд тус тус даалгасугай.

ДАРГА А.ХҮРЭЛШАГАЙ
Зочин хэзээ бичсэн: 2014-06-23 11:22 | |
Зарим арзайсан зүйл дээр ажиллахгүй байж магадгүй. Гол нь хуучин monkey гэх мэт ANSII дээр үеийн гараар бичсэн арзайсан зүйл дээр бол ажилладаг.
Алмас хэзээ бичсэн: 2012-09-06 10:34 | |
Зочинд: news.mn shtml хэлээр бичдэг. Одоогоор энэ html -г дэмжиж байгаа юм. Ажиллахын хувьд сайн ажилладаг
Зочин хэзээ бичсэн: 2012-09-05 23:22 | |
news.mn deer baigaa arzaaisan comment lav zygeer bolohgyi bn. ajildag yumuu ene chin
Зочин хэзээ бичсэн: 2012-09-04 19:02 | |
Нэг үз дээ... 12 дээр суухаар тохируулчихлаа.
Алмас хэзээ бичсэн: 2012-05-06 11:41 | |
Firefox 12.0 not available
Firefox 12.0 not available genee. shineer saijruulj ajilladag bolgoj hiij bolohu
Зочин хэзээ бичсэн: 2012-05-03 13:58 | |
ene g
ene add on oo shinechilj uguuch....
Not available for Firefox 7.0.1
taarahgui bna shtee уйлах
Update хэзээ бичсэн: 2011-10-26 18:15 | |
дижитал аппарадуудыг webcam болгон ашиглаж болдог гэсэн. Тэр талаар нэг программ тайлбартайн цуг оруулж өгөөч ярзайтал инээх
Зочин хэзээ бичсэн: 2011-05-12 22:29 | |
ярзайтал инээх bayrlalaa
ih taalagdlaa алга ташилт гоё шүү
Зочин хэзээ бичсэн: 2011-04-07 11:32 | |:-)